Educació presenta oposicions amb 1.150 places docents, una selecció dels directors més participativa

14.01.19_docentes_en_clases_de_ingles
image-315154
Educació presenta oposicions amb 1.150 places docents, una selecció dels directors més participativa i un sistema de cobertura més ràpida i efectiva de les baixes del professorat

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha presentat hui davant els representants dels treballadors, en el marc de la mesa sectorial d’Educació, un conjunt de mesures que afecten les plantilles i l’organització dels centres. La mesa ha donat el seu vistiplau de manera majoritària a les diferents propostes que inclouen la convocatòria d’oposicions, el procés de selecció dels directors dels centres i la substitució ràpida i efectiva de les baixes docents.

Oposicions amb 1.150 places i una visió global i planificada de les plantilles

L’oferta pública d’ocupació suposarà la convocatòria d’oposicions per cobrir 1.150 places docents, les majors convocades des de l’any 2010, i que suposen una taxa de reposició del 100% de les plantilles. Com a novetat, la Conselleria ha explicat de manera detallada als representants dels treballadors la distribució per especialitats de les places que es convocaran. Així, d’una banda, s’han exposat les vacants existents de totes les especialitats i, d’una altra, la situació en xifres dels diferents col·lectius que integren els cossos docents (funcionaris de carrera amb plaça definitiva, funcionaris en expectativa, funcionaris en pràctiques i funcionaris que ocupen càrrecs directius). En total, s’oferiran 1.150 places lliures i, a més, hi haurà 460 places més de promoció interna.

En aquest sentit, els responsables d’Educació han destacat l’esforç de l’Administració per presentar als representants sindicals un nou plantejament que consisteix a definir les plantilles mitjançant una visió global de les necessitats i els recursos i una planificació que té en compte des del principi factors com ara la promoció interna i el concurs de trasllats.

Elecció dels directors capdavantera pel grau de participació dels centres

Pel que fa a la selecció dels directors del centre, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha proposat un procés més obert i participatiu que ha sigut rebut de manera molt positiva pels representants sindicals. A més, ara com ara és la més oberta i participativa de totes les autonomies.

El procés s’efectuarà a través de la constitució de comissions de selecció i preveu una participació activa, tant del professorat que conforma el claustre com dels consells escolars, on estan representats els diferents col·lectius implicats en el dia a dia del centre (pares i mares, alumnes, personal administratiu o representants de l’Administració local).

Substitucions efectives i ràpides: activades de manera imminent amb resolució en el DOCV

A més, s’han establert un conjunt de procediments per acurtar la substitució de les baixes del professorat, especialment, aquelles que es consideren de difícil cobertura. Fins ara, els docents interins de les diferents borses tenien l’opció de no prendre possessió de la plaça que els havia sigut adjudicada mitjançant la desactivació temporal de la borsa. Aquesta situació generava dificultats per cobrir determinades places que no suscitaven l’interés dels aspirants, bé per la seua situació geogràfica o per comptar amb jornades parcials. Amb el nou acord, la desactivació de les borses de treball és voluntària, però només es podrà realitzar abans que es produïsca l’adjudicació de la plaça i no després, excepte aquelles causes majors que hauran de ser degudament justificades.

D’altra banda, els llocs considerats com de difícil cobertura, és a dir, aquells que hagen quedat sense adjudicar, bé per no haver sigut triats per cap aspirant, bé perquè han sigut objecte de renúncia, seguiran un procediment especial. Aquestos llocs s’anunciaran en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i hi podran optar totes les persones que estiguen interessades i que complisquen els requisits establerts en la convocatòria seguint un determinant ordre.

En primer lloc podran optar a aquestes places els integrants de la borsa de la mateixa especialitat, per ordre de borsa. En segon lloc, els integrants  d’altres borses de treball que estiguen en possessió dels requisits dels llocs, que optaran per ordre de registre de la sol·licitud. I, en tercer lloc, aquelles persones que, sense formar part de les borses de personal docent de la Conselleria d’Investigació, Cultura i Esport estiguen en possessió dels requisits dels llocs als quals aspiren, els quals també optaran per ordre de registre de la sol·licitud.

Cal assenyalar que les persones a qui se’ls ha adjudicat una plaça sense formar part de la borsa de treball de l’especialitat passaran a formar-ne part per darrere de l’últim interí o de l’última interina amb serveis del curs escolar i l’ordre d’incorporació quedarà determinat pel començament de la prestació de serveis.

Finalment, l’acord inclou una mesura excepcional que possibilita la substitució del professor o de la professora absent abans de deu dies lectius establerts des que es produeix la causa. Per aplicar aquesta mesura excepcional haurà de quedar acreditat, mitjançant un informe de la direcció del centre educatiu, que l’absència no es pot cobrir amb els recursos propis del centre sense perjudicar greument el dret a l’educació de l’alumnat. Els casos prevists són els següents:

a) Quan el professorat substituït preste atenció a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

b) Quan el professorat substituït preste serveis en centres docents que tinguen implantades menys de dos línies educatives.

c) Quan el professorat substituït impartisca docència en segon curs de Batxillerat.

d) Quan la causa de la substitució siga la situació de maternitat, paternitat, adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple, de conformitat amb el Codi Civil o les lleis civils de les comunitats autònomes que ho regulen.

e) Quan la falta de cobertura puga ocasionar greus disfuncions en el funcionament del centre.

 

 

Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo  libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.