El Govern no respon sobre el deute de 46,6 milions de Marina d’Or a les arques públiques

13122016radialsmulet1Com pot continuar treballant per a l’administració una empresa súper morosa?

Per què no explica el Govern el suposat “acord” amb aquesta gran deutora?

Adjuntem preguntes *escrites i la decebedora resposta del govern.

CARLES MULET GARCÍA Senador designat per les Corts Valencianes, del GRUP PARLAMENTARI MIXT, a l’empara del previst en els articles 160 i 169 del Reglament de la Càmera, presenta la següent pregunta amb resposta escrita:
La premsa publica aquests *dias les següent notícia:

Reclama 49 milions a dues signatures de Ger pel deute de la seua immobiliària, en suspensió de pagaments.

L’Agència Tributària (*Aeat), un dels majors creditors del grup immobiliari creat entorn de la ciutat de vacances Marina D’*Or, ha decidit passar a l’acció. Hisenda ha aprovat embargar cautelarment béns a diverses societats del fundador i amo del complex castellonenc, Jesús Ger, per 49 milions d’euros.

La mesura es basa que l’Agència Tributària considera que el grup castellonenc va realitzar en 2010 una operació de “*vaciamiento patrimonial” de la seua major societat per a frenar el possible cobrament del deute que mantenia, en escindir la seua activitat en diverses empreses.

El deute correspon originàriament a *Comercializadora Mediterrània d’Habitatges (*Comervi), promotora i constructora que va suspendre pagaments en 2014 i que figura en la llista de grans morosos del fisc. Uns mesos abans de la *insolvència va canviar el que havia sigut el seu nom històricament, Marina D’*Or-*Loger, sota el qual havia promogut i alçat la popular ciutat de vacances.

En 2010, Ger va reestructurar l’autèntica matriu del grup i va dividir la seua activitat en

quatre societats per a evitar que la crisi immobiliària arrossegara als seus hotels i al negoci turístic del complex al costat de la platja d’Orpesa (Castelló).

Aqueixa operació és la que ha portat a la Delegació Central de Contribuents a reclamar el que li deu *Comervi, que xifra en 57,48 milions, a altres dues

empreses propietat de Ger: Gestió Cartera Castelló -que fins a la segregació era la propietària de les accions de Marina D’*Or-*Loger i va assumir la propietat dels hotels i altres negocis- i Golf Platges Castelló -titular del projecte de macrourbanització Marina D’*Or Golf, per la qual es va interessar *Wanda-. Al juny passat, l’Administració va aprovar un acord pel qual va derivar “la responsabilitat solidària” del deute a Gestió Cartera, per un import de 47,9 milions i a Golf Platges, per un altre milió.

Uns mesos abans, al març, Hisenda ja havia notificat a ambdues l’embargament “de manera cautelar i provisional” de participacions en empreses i “el 100% del ple domini i de l’usdefruit de béns immobles, habitatges, apartaments, places de garatge i solar” registrats a Castelló, Benidorm i Oropesa.

Recursos *fallides

Les dues societats i el propi empresari van presentar recurs especial davant el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid. En els tres recursos es *argumentava que s’havien vulnerat els seus drets fonamentals al no garantir-se el dret de defensa ni el tràmit d’audiència. Els tres casos han sigut desestimats pel tribunal.

Segons la relació dels fets inclosa en les sentències, la *Aeat considera que com a resultat de les escissions i operacions societàries de l’antiga Marina D’*Or-*Loger van eixir 327 milions de patrimoni net, amb el que al tancament de 2010 es va quedar amb un patrimoni negatiu de 140 milions, una de les raons a les quals atribueix el seu posterior concurs. A més, les últimes taxacions d’Hisenda xifraven el valor dels immobles amb els quals *Comervi va garantir els seus deutes tributaris per a ajornar i fraccionar el pagament en 19,47 milions, “molt inferior al crèdit tributari total de quasi 58 milions”.

Els béns estaven taxats inicialment en 96 milions.

Fuentes de Marina D’*Or van assenyalar ahir que s’ha aconseguit un acord amb l’Administració Tributària “pel qual van a quedar sense efecte tals embargaments cautelars” i que els mateixos no s’han arribat a executar “pel que no han tingut

cap efecte sobre l’activitat” de les seues empreses.”

-Quin tipus d’acords *són els que suposadament signa l’Agència Tributària amb

els principals morosos amb el fisc?

Data *Reg: 08/01/2017 12:14 *Ref.Electrònica: 60253 –

Signat electrònicament per:

CARLES MULET GARCÍA

Fuentes de Marina D’*Or van assenyalar ahir que s’ha aconseguit un acord amb

l’Administració Tributària “pel qual van a quedar sense efecte tals embargaments

cautelars” i que els mateixos no s’han arribat a executar “pel que no han tingut

cap efecte sobre l’activitat” de les seues empreses.”

-Que hi ha de cert en aquesta publicació?

Data *Reg: 08/01/2017 12:14 *Ref.Electrònica: 60253 –

-Quines empreses figuren entre els 30 principals *dedudores a Hisenda?

Data *Reg: 08/01/2017 12:14 *Ref.Electrònica: 60253 –

-Pensa el Govern amnistiar a les empreses deutores d’Hisenda?

Data *Reg: 08/01/2017 12:14 *Ref.Electrònica: 60253

RESPOSTA DEL GOVERN:

AUTOR/A: MULET GARCÍA, Carles (*GMX)

RESPOSTA: En relació amb les preguntes de referència, s’informa que l’Administració Tributària no entra mai a considerar ni a difondre les circumstàncies o incidències de concretes actuacions inspectores. La informació tributària té caràcter reservat d’acord amb el que es disposa en l’article 95 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (*LGT), per la qual cosa l’Administració Tributària no pot comentar les dades fiscals de cap contribuent en particular, ni les informacions entorn de la situació fiscal o l’estat de tramitació d’expedients concrets. Així, l’apartat 1 de l’article 95 de la *LGT disposa que “Les dades, informes o antecedents obtinguts per l’Administració tributària en l’acompliment de les seues funcions tenen caràcter reservat i només podran ser utilitzats per a l’efectiva aplicació dels tributs o recursos la gestió dels quals tinga encomanada i per a la imposició de les sancions que procedisquen, sense que puguen ser cedits o comunicats a tercers, llevat que la cessió tinga per objecte (…)”, sense que entre dites suposades es trobe la contestació a preguntes parlamentàries.

El caràcter reservat de la informació tributària no solament constitueix una garantia dels drets dels contribuents, sinó que també representa una garantia de l’eficàcia de l’Administració Tributària en el compliment de les seues finalitats.

L’article 95 *bis de la *LGT regula la publicació periòdica, per part de l’Administració Tributària, de llistats comprensius de deutors a la Hisenda Pública, l’import total de la qual de deutes i sancions tributàries pendents d’ingrés supere el milió d’euros. La determinació de la concurrència dels requisits exigits per a la inclusió en dites llistades presa com a data de referència el 31 de desembre de l’any anterior al de l’acord de publicació. L’últim llistat de deutors va ser publicat en la seu electrònica de l’Agència Tributària en data 30 de juny de 2016 per acord del Director General, òrgan competent per a la seua emissió (Ordre *HAP/364/2016, d’11 de març, per la qual es determina, per a l’any 2016 i següents, la data de publicació i els corresponents fitxers i registres del llistat comprensiu dels deutors a la Hisenda Pública per deutes o sancions tributàries que complisquen les condicions establides en l’article 95 *bis de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària).

*Segun el llistat de 2016 , deute de A1204507

*COMERCIALIZADORA *MEDITERRANEA D’HABITATGES *SA

46.477.636,48

46.477.636,48
 

 

Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo  libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.