Govern Central s’inhibeix de la responsabilitat subsidiària dels 10 milions de deute de l’Aeroport de Castelló per impagament d’IVA.

aeropuerto-de-castellon
Aerocas acaba d’ampliar en 5 milions el capital social per a pagar 3 milions de l’IVA de 2014

L’empresa pública Aerocas va incrementar recentment la seua capital social, aportant cinc milions d’euros de diners públics a l’empresa deficitària, amb ella es pagaria el deute de més de 3 milions de pagament pendent per a abonar 3.087.380 euros de l’IVA pendent a partir de 2014 com a conseqüència de la decisió dels anteriors gestors de no abonar aquest impost a l’empresa gestora de l’aeroport. A part d’aquest capital desemborsat, Aerocas també ha de pagar 3,6 milions d’euros per deduccions indegudes, que van acompanyats per una multa de 3,4 milions. Si bé aquests 7 milions no estan inclosos en aquesta ampliació del capital, a esperes que hisenda concedisca la fragmentació dels terminis per a abonar-ho, necessàriament Aerocas haurà d’ampliar el capital quan es resolga la fórmula.

Malgrat aquest continu desfalc, sembla ser que ni l’administració central ni l’autonòmica han pres cap mesura per a depurar responsabilitats dels autors responsables d’aquest desfalc de diners públics, i que seran de nou els contribuents els qui continuen sent sagnats per a mantenir aquest pou sense fons, a més dels quasi 200 milions de les obres, els 30 en patrocinis, els 25 per a compensar a l’empresa explotadora actual, cada nova notícia apunta a més despeses en una infraestructura que no compleix amb les expectatives.

Adjuntem la pregunta formulada pel Senador de Compromís, Carles Mulet, i la resposta del Govern, en ella s’adona de la legislació que permet iniciar accions per a declarar la responsabilitat subsidiària als responsables polítics i tècnics d’aquestes sancions, però es deixa clar que ningú ha intentat prendre mesures sobre aquest tema. I no aporten cap informació emparant-se en la confidencialitat de dades de l’Agència Tributària. Per a Mulet “de nou la impotència per veure com tot el descontrol financer que hem patit per aquest projecte superflu, acaba repercutint en els nostres diners, tot el gastat fins avui, i totes les despeses pendents a afrontar, per manteniment d’instal·lacions, per les nòmines de Aerocas, pel pagament compensatori a l’empresa explotadora, per les multes pendents, pels deutes pendents, per les sorpreses que van apareixent en els calaixos, i els responsables polítics i tècnics, contínua quedant impunes dels seus actes

PREGUNTA: Una inspecció de l’Agència Tributària a l’empresa Aeroport de Castelló ha determinat que, entre 2009 i 2014, es van cometre irregularitats en la facturació de despeses per 25 milions d’euros, per la qual cosa ha d’abonar 3,6 milions d’euros per deduccions indegudes d’IVA, a més d’altres 3,4 milions de multa.
Les despeses incorrectament deduïdes en el període sumen 25 milions de
euros i tenen a veure principalment amb patrocinis esportius, a més d’altres conceptes, com a publicitat, marxandatge, organització d’esdeveniments o despeses de representació.
Segons el criteri de l’Agència Tributària, no és possible deduir l’IVA ni l’impost de societats d’aqueixes factures, per la qual cosa insta a Aerocas a abonar 3,6 milions en concepte de liquidació de l’IVA, mentre que les quantitats per l’impost de societats no són reclamables
Segons han informat fonts de l’empresa pública Aeroport de Castelló (Aerocas), la inspecció va determinar que va haver-hi deduccions incorrectes de l’IVA i de l’Impost de Societats en els exercicis 2009, 2010, 2011 i 2014 durant els anys de gestió del PP al capdavant de la Diputació de Castelló i la Generalitat.
Com es van detectar aquestes irregularitats?
-Es va a demanar que facen front a aquesta sanció els responsables polítics d’aquestes irregularitats?

RESPOSTA: En relació amb les preguntes de referència, s’indica que la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT), regula per separat les liquidacions tributàries i les infraccions tributàries, ja que cadascuna d’aquestes figures té un fonament constitucional diferent:

 1. a) La liquidació, d’acord amb l’article 101.1 de la LGT, és “l’acte resolutori mitjançant el qual l’òrgan competent de l’Administració realitza les operacions de quantificació necessàries i determina l’import del deute tributari o de la quantitat que, si escau, resulte a retornar o a compensar d’acord amb la normativa tributària”. El seu fonament constitucional és el deure contribuir, establit en l’article 31.1 de la Constitució espanyola.
  b) Les infraccions tributàries, d’acord amb l’article 183.1 de la LGT, són “les accions o omissions doloses o culposas amb qualsevol grau de negligència que estiguen tipificades i sancionades com a tals en aquesta o una altra llei” i, de conformitat amb l’establit en l’article 185.1 de la LGT, “se sancionaran mitjançant la imposició de sancions pecuniàries i, quan escaigui, de sancions no pecuniàries de caràcter accessori”. El seu fonament constitucional és la potestat sancionadora de l’Administració, reconeguda constitucionalment (article 25.1 de la Constitució espanyola).
  La determinació de qui resulta responsable dels deutes liquidats i de les sancions imposades no és una qüestió que puga decidir l’Administració tributària de forma discrecional, sinó que ve regulada per la pròpia LGT:
  a) Amb caràcter general, resulten responsables dels deutes tributaris els obligats tributaris establits en l’article 35.2 de la LGT (contribuents, substituts del contribuent, obligats a realitzar pagaments fraccionats, retenidores, obligats a practicar ingressos a compte, obligats a repercutir, obligats a suportar la repercussió, obligats a suportar la retenció, obligats a suportar els ingressos a compte, successors, i beneficiaris de supòsits d’exempció, devolució o bonificacions tributàries, quan no tinguen la condició de subjectes passius) i resulten responsables de les sancions els subjectes infractors, d’acord amb l’article 181.1 de la LGT (els qui “realitzen les accions o omissions tipificades com a infraccions en les lleis”). A aquests obligats tributaris i subjectes infractors se’ls denomina “deutors principals” (articles 41.1 i 181.2 de la LGT).

  b) A més, l’article 41.1 de la LGT afig que “La llei podrà configurar com a responsables solidaris o subsidiaris del deute tributari, al costat dels deutors principals, a altres persones o entitats” i l’article 41.4 de la LGT aclareix que “La responsabilitat no aconseguirà a les sancions, excepte les excepcions que en aquesta o una altra llei s’establisquen”.
  Els articles 42 i 43 de la LGT determinen qui és responsable solidari o subsidiari, respectivament. Per la seua banda, la derivació de l’acció administrativa per a exigir als responsables el pagament del deute tributari o de la sanció, exigeix seguir un procediment que es troba regulat en els articles 174 a 176 de la LGT i 124 a 126 del Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.
  Per tant, l’exigència de responsabilitats tributàries, en qualsevol expedient, s’efectua, si escau, de conformitat amb l’establit en els preceptes citats i en la resta de normativa que resulte d’aplicació, sense que l’Agència Tributària puga revelar dades d’un expedient concret, donat el seu caràcter reservat, establit per l’article 95.1 de la LGT.
  Per aquest motiu, se significa que el Govern, a través de l’Agència Tributària, no pot informar sobre el contingut de cap expedient concret ni sobre la informació tributària de cap contribuent en particular.

 

 

Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo  libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.