Les famílies amb xiquets de segon cicle infantil podran demanar les ajudes per a material escolar fins el 5 de desembre

Valencia Noticias | Redacción.- Dissabte que ve, dia 5, conclou el termini perquè les famílies amb xiquets que cursen segon cicle d’Educació Infantil puguen sol·licitar les ajudes que concedix l’Ajuntament per a material escolar i informàtic.

Com és conegut, es tracta d’unes quantitats que pot demanar l’alumnat escolaritzat en col·legis de titularitat pública dependents de la Generalitat, la Diputació i Col·legis Municipals, així com en centres que tinguen concertada la prestació de servicis per a l’educació infantil de segon cicle, degudament autoritzats per l’administració competent, a la  ciutat de València.Los requisitos para poder acceder a dichas prestaciones incluyen que tanto el menor como ambas personas progenitoras, o representantes legales, estén empadronadas en Valencia.

Segons establixen les bases de la convocatòria, els requisits per a poder accedir a estes prestacions inclouen que, tant el menor com ambdós persones progenitores, o representants legals, estiguen empadronades en el municipi de València en el moment de formalitzar la sol·licitud i durant tot el curs (o el pare o la mare que tinga atribuïda la guarda i custòdia del menor).

A més, l’alumne ha d’estar escolaritzat en el curs 2015/2016 en un centre educatiu de la ciutat; encara que la Comissió Tècnica de Valoració podrà determinar excepcions d’este requisit, prèvia verificació i valoració, quan es tracte de centres situats en termes municipals limítrofs que estiguen més pròxims al domicili familiar o al lloc de treball d’algun dels pares/mares o representants legals; o que estiguen més a prop al centre on estiguen escolaritzats els seus germans i/o germanes; o en els casos de menors amb necessitats educatives especials.

Les sol·licituds hauran d’incloure els originals i fotocòpies dels DNI dels progenitors o tutors de l’alumne/a beneficiari/a; del llibre de família; certificat del centre educatiu on conste la matriculació dels sol·licitants; la pertinent declaració responsable d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social; de no tenir deutes tributaris pendents amb l’Ajuntament de València; i d’haver justificat qualsevol subvenció municipal que li haja sigut concedida amb anterioritat. Finalment, en cas de discapacitat, s’aportarà certificat oficial, igual que les persones en situació de dependència.

Tot allò haurà de ser presentat en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament. Una vegada tancat el termini de recepció de sol·licituds, es publicarà un llistat provisional de sol·licituds admeses amb la documentació completa, així com d’excloses per falta de documentació o altres causes, que es publicarà en el Tauló d’Edictes Electrònic i en la web municipal.

Immediatament després, s’obrirà un termini de 5 dies hàbils, a partir de la publicació dels llistats provisionals, per a poder presentar la documentació pertinent. I una vegada repassades les sol·licituds incompletes, es publicaran els llistats definitius en el Tauló d’Edictes Electrònic i en la web municipal.

 

 

Valencia Noticias , noticias de Valencia, Periódico digital con las noticias de Valencia, Alicante, Castellón, última hora, deportes, ocio, política, economía y blogs.

Las noticias son gratis, pero el periodismo no, ni para hacerlo ni para venderloTe necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo  libre e independiente. Haz un donativo Contacto vlc @ valencianoticias.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.