La recentment aprovada Llei de Pressupostos de l’Estat preveu els següents increments de retribucions d’aplicació directa:

  • 1,5% amb efectes del primer de gener,

  • Un altre 0,25% addicional amb efectes d’1 de juliol atès que l’increment del Producte Interior Brut (PIB) en 2017 va superar el 3,1%. En aquests moments s’està a l’espera de la publicació oficial de l’acord ja pres pel Consell de Ministres

Aquests increments van a ser aplicats al més prompte possible en les nòmines dels empleats del Consorci. En la nòmina del mes de juliol apareixerà ja l’increment de l’1,50 %. Si l’acord del Consell de Ministres sobre el 0,25 % addicional es publicara amb anterioritat al tancament de la nòmina s’inclouria també en aquest mes. Els endarreriments de l’1,5 % des de gener a juny es liquidaran en el mes d’octubre.

La Llei estableix altres mesures l’aplicació de les quals exigeix una negociació prèvia com és el cas d’un increment addicional del 0,3 per cent de la massa salarial per a millores concretes o la possibilitat de mantenir el 100 % de les retribucions al personal que es trobe en situació d’incapacitat temporal des del primer dia de la baixa. Està previst convocar una Taula de Negociació en els pròxims dies.

En qualsevol cas s’han dictat instruccions perquè, malgrat no ser obligatorio, les retribucions dels empleats del Consorci en situació de baixa es normalitzen al 100 % en entendre que es tracta de la recuperació d’un dret que va ser suprimit per les retallades de l’Estat en 2012 .

Pel que es refereix a l’Oferta d’Ocupació Pública, la LPGE estableix una taxa de reposició d’efectius del 100% en consorcis que, com el nostre, gestionen serveis de prevenció i extinció d’incendis. Des de la direcció del Consorci es pretén aprofitar aquesta oportunitat per a continuar amb el procés de renovació de la plantilla emprès en aquesta legislatura.

Pots consultar ACÍ el resum preparat pel Servei de RRHH sobre les principals novetats de la LPGE 2018.